AJUT A LA INVESTIGACIÓ "PASTORETS DE CATALUNYA"

Descarregar bases en PDF | Formulari d'enviament

La Coordinadora de Pastorets de Catalunya amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner convoquen l’ajut a la recerca "PASTORETS DE CATALUNYA", amb caràcter anual, amb l’objectiu d’estimular la recerca i el coneixement sobre les representacions teatrals de “Els Pastorets” tant des d’un punt de vista històric com antropològic i social i en relació als diferents àmbits que hi intervenen com són la història, l’escenografia, el text literari, les entitats i grups amateurs que els representen. També es podran presentar estudis que analitzin les representacions en un context territorial ampli o de manera comparativa.

DOTACIÓ ECONÒMICA

L’ajut estarà dotat amb 3.000 euros (subjecte a les retencions fiscals que corresponguin). El termini per a la realització del treball serà d’un any des del moment de la notificació de la concessió. L’autor podrà sol·licitar pròrroga d’un mes si ho considera necessari.

PERSONES BENEFICIARIES

Poden beneficiar-se d’aquest ajut els investigadors de l’àmbit universitari o dels centres d’estudis que presentin de forma individual o col·lectiva una proposta que s’adeqüi a les presents bases.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

 • Formulari de sol·licitud de l’ajut
 • Fotocòpia del DNI o passaport de la persona o persones sol·licitants
 • Currículum vitae dels sol·licitant o de les persones que formin part del grup de recerca que sol·licita l’ajut
 • Projecte de recerca. Haurà de precisar els objectius que es volen assolir, l’interès científic, el pla de treball, la metodologia, l’estat actual de la recerca i les fonts i bibliografia que s’utilitzarà. Caldrà presentar un resum de màxim 300 caràcters. S’haurà de minimitzar l’ús d’abreviatures en el text i en cas de fer-ne ús adjuntar un document amb la correspondència de cadascuna d’elles.
 • Aval del centres d’estudis o universitaris al qual s’adscriu o adscriuen els investigadors
 • Es valorarà positivament l’aportació de l’aval d’un professor d’una universitat de l’àmbit lingüístic català.

SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà 13 de març de 2020 i acabarà el 30 de maig de 2020.

 • Les sol·licituds s’han de presentar fins a les 24:00 del dia 15 de maig de 2020, complimentant el Formulari d’Inscripció que es trobarà a www.pastoretsdecatalunya.cat, i adjuntant en un document PDF d'Adobe la documentació requerida. Característiques del document a enviar: format pdf; pàgines numerades al marge inferior dret, lletra arial 12 amb 1,5 interliniat i justificat i s’ha de presentar en llengua catalana.
 • No s’acceptarà cap treball rebut fora de termini o que no compleixi els requisits establerts.

TRAMITACIÓ

Les sol·licituds seran examinades per un jurat format per 2 persones proposades per la Coordinadora de Pastorets, 2 persones de l’àmbit acadèmic o universitari i una persona proposada per l’Institut Ramon Muntaner.

El jurat pot demanar informació addicional, suggerir propostes de modificació, correcció o ampliació i pot convocar els interessats a fi de sol·licitar-los qualsevol aclariment.

CRITERIS DE VALORACIÓ

 • Interès científic del projecte presentat
 • Esquema de presentació de la proposta
 • Metodologia del treball
 • Objectius a assolir
 • Historial científic del sol·licitant o del grup que presenta la proposta
 • Pla de treball
 • Estat de la qüestió sobre la temàtica proposada

RESOLUCIÓ, VEREDICTE I SEGUIMENT

El jurat, una vegada analitzades i avaluades totes les propostes i projectes, seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor de l’ajut, a la vegada, que es constituirà com a comissió de seguiment i pot proposar una persona que tutoritzi el treball.

El jurat podrà sol·licitar assessorament extern d’altres persones o institucions sobre l’interès i l’abast dels projectes.

El jurat es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic abans del 30 de juny de 2020.

Les resolucions que es dictin han de ser comunicades als interessats per correu electrònic i/o postal en un termini de quinze dies des de la data de resolució. A més, s’han de fer públiques inserint-les a la pàgina web de la Coordinadora.

ACCEPTACIÓ

La concessió dels ajut comportarà l’acceptació expressa per part del beneficiari.

FORMA DE PAGAMENT

En el moment de la concessió de l’ajut es realitzarà un primer pagament del 50% de l’import total, i el 50% restant un cop finalitzada la recerca. Al pagament se li aplicaran les retencions segons la normativa fiscal vigent. A mig any caldrà que es presenti una memòria per tal que pugui ser validada pel jurat.

PRESENTACIÓ DEL TREBALL FINAL

La realització del projecte seleccionat tindrà la durada d’un any a partir de la data en què es faci públic el veredicte del jurat. Si el jurat ho creu oportú i en funció de les necessitats d’elaboració del treball es podrà prorrogar 30 dies naturals la data de lliurament prevista del treball final. Caldrà presentar una petició per escrit a la Coordinadora de Pastorets en el termini màxim de quinze dies abans de la finalització del període establert inicialment.

El beneficiari/a de l’ajut haurà de lliurar a la Coordinadora de Pastorets el treball original i un resum de cinc a deu folis DIN A4 en format digital en qualsevol tipus de suport, acompanyat d’un exemplar i del resum impresos.

El treball s’haurà de presentar amb les pàgines numerades al marge inferior dret, lletra arial 12 amb 1,5 interliniat i justificat i s’ha de presentar en llengua catalana. Les notes aniran numerades de forma correlativa a peu de pàgina iniciant-se la numeració en cada capítol. Al final del treball hi anirà la relació de bibliografia i fonts consultades. Els quadres, gràfics i imatges s’hauran de presentar per separat, numerats i en condicions clarament reproduïbles. El treball haurà de tenir un mínim de 100 pàgines i un màxim de 150 pàgines.

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

A més de l’obligació descrita en l’apartat anterior, els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

 • Proporcionar en tot moment la informació que els sigui requerida per part de l’entitat convocant.
 • Comunicar per escrit qualsevol canvi, que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de l’ajut.

RENÚNCIA
RENÚNCIA

Si en algun moment el/s beneficiari/s ha de de renunciar a l’ajut atorgat, ho haurà de comunicar per escrit a la Coordinadora de Pastorets i fer-hi constar els motius de la renúncia. En el cas de ser acceptada la renúncia caldrà reintegrar l’import del primer pagament.

REVOCACIÓ

La Coordinadora de Pastorets pot procedir a la revocació total o parcial de l’ajut en els supòsits següents:

 • L’incompliment de l’obligació de presentar el treball dins el termini
 • La desviació respecte del projecte inicial presentat, prèvia audiència amb els interessats
 • L’incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PUBLICACIÓ
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PUBLICACIÓ

A excepció d’una autorització expressa de la Coordinadora, cap fase o dada de la recerca serà objecte de divulgació, publicació o comunicació de cap tipus fins que no sigui presentat i acceptat el treball final.

El treball és propietat de l’autor/s. L’acceptació de l’ajut implicarà la cessió a la Coordinadora de Pastorets dels drets d’edició per un termini de dos anys i la cessió dels drets de propietat intel·lectual corresponents a la totalitat d’exemplars de la primera edició i en l’àmbit estatal. Els editors es comprometen a lliurar vint exemplars a l’autor, autors. Un cop transcorreguts els dos anys, tots els drets restaran de lliure disposició de l’autor/s, encara que l’edició no s’hagi realitzat. En cas que es procedís a la seva edició posterior s’haurà de fer constar que el treball va rebre l’ Ajut “Pastorets de Catalunya” convocat per la Coordinadora de Pastorets.

INCIDÈNCIES

La Coordinadora es reserva el tractament i la resolució de les incidències que es plantegin en aquesta convocatòria i la seva resolució posterior.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat que serà inapel·lable.

Per a més informació:

 • Coordinadora de Pastorets
  www.pastoretsdecatalunya.cat
  info@pastoretsdecatalunya.cat
 • Institut Ramon Muntaner
  www.irmu.org
  info@irmu.org
  977401757

Formulari d'enviament